Nikolay Tsiskaridze

Photo by Khalid Zeynalov 

Video by Emil Hashimli